fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Friends of the Brands heeft de volgende algemene voorwaarden. Neem bij vragen vrijblijvend contact op.

CONTACT US

ARTIKEL 1. DEFINITIES

FOTB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Friends of the Brands B.V., gevestigd te (1181 NB) Amstelveen aan de Burgemeester Haspelslaan 39-BG, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59859415.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de diensten van FOTB, waaronder begrepen adverteerders, sponsors en andere bedrijven of organisaties die hun merken, producten en/of diensten wensen te promoten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen FOTB en Opdrachtgever (hierna gezamenlijk ook aan te duiden als “partijen”), met betrekking tot een Evenement en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van FOTB, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Evenement: ieder door FOTB (mede) georganiseerd evenement dat gericht is op het verbinden van merken aan bekende of aansprekende personen, met als doel het genereren van positieve publiciteit ten behoeve van de Opdrachtgever(s) van FOTB.

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van FOTB (www.friendsofthebrands.nl).

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van FOTB en op alle Overeenkomsten, Evenementen en andere werkzaamheden c.q. dienstverlening van FOTB ten behoeve van haar Opdrachtgever(s)
 2. Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met FOTB zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming ook, of eventuele branchevoorwaarden van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
 4. FOTB is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, welke wijziging van kracht zal worden 14 dagen na verzending van deze kennisgeving, tenzij Opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk gemotiveerd bezwaar maakt bij FOTB tegen de voorgestelde wijziging, in welk geval FOTB de keuze heeft om de Overeenkomst direct te ontbinden of de huidige algemene voorwaarden van toepassing te laten blijven.

ARTIKEL 3. OFFERTES

 1. De offertes van FOTB zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. FOTB is slechts aan de offerte gebonden indien deze binnen 14 dagen of een overeengekomen afwijkende termijn schriftelijk is aanvaard.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht FOTB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FOTB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Aan offertes kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. FOTB zal de aan haar opgedragen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. FOTB is voor het behalen van de door partijen beoogde resultaten (mede) afhankelijk van derden (waaronder media, leveranciers en derden). Om deze reden rust uit hoofde van iedere met FOTB te sluiten Overeenkomst op FOTB slechts een inspanningsverplichting. Daaruit volgt dat FOTB niet garandeert dat de door haar gepleegde inspanningen leiden tot het gewenste resultaat.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft FOTB het recht werkzaamheden geheel of ten dele aan derden uit te besteden. Opdrachtgever zal hierover vooraf, of althans zo spoedig mogelijk, worden geïnformeerd.
 4. Indien het Evenement plaatsvindt op en/of de werkzaamheden van FOTB worden verricht op locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door FOTB in redelijkheid noodzakelijke en gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden of de aard en omvang van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. FOTB is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen door de datum en/of locatie van een Evenement binnen redelijke grenzen te veranderen (waarbij een verplaatsing binnen twee maanden en binnen een straal van 30 kilometer in ieder geacht wordt redelijk te zijn).
 3. FOTB zal Opdrachtgever tijdig informeren over de gevolgen van een wijziging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld ten aanzien van het tijdstip van voltooiing van de uitvoering of eventuele financiële of kwalitatieve consequenties.

ARTIKEL 6. INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en/of materialen, waarvan FOTB aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst kosteloos, tijdig en in het gewenste formaat en/of bestand aan FOTB of de door haar aangewezen derden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of materialen niet tijdig of kosteloos worden verstrekt, heeft FOTB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien Opdrachtgever aan FOTB informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever garandeert dat door hem aan FOTB ter beschikking gestelde informatie en/of materialen door FOTB vrijelijk kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst voor het doel waarvoor Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat deze bestemd waren. Opdrachtgever vrijwaart FOTB voor aanspraken van derden met betrekking tot enige beweerdelijke schending rechten van intellectuele eigendom en voor overige aanspraken in verband met door Opdrachtgever verstrekte materialen of informatie, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

ARTIKEL 7. HONORARIUM

 1. Het honorarium van FOTB kan bestaan uit een vast bedrag en/of een vergoeding op basis van behaalde resultaten. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van bestede uren tegen een bepaald uurtarief. Verschuldigde kosten en honoraria worden conform afspraak gefactureerd, voldaan en indien daartoe niets is overeengekomen periodiek per maand in rekening gebracht.
 2. Alle door FOTB genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten (waaronder verzend- en administratiekosten en kosten voor derden).
 3. Indien FOTB met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FOTB gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien:
  a. FOTB kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst de kosten aanmerkelijk zijn gestegen, of
  b. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van FOTB mag worden verwacht de werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. FOTB zal het voornemen tot verhoging van het honorarium schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. FOTB zal daarbij de omvang en de datum vermelden waarop de verhoging zal ingaan. Indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na de datum van deze kennisgeving, schriftelijk middels een aangetekende brief aan FOTB, gemotiveerd bezwaar maakt tegen de verhoging van het honorarium, heeft FOTB de keuze de Overeenkomst te ontbinden of tegen het oorspronkelijke honorarium uit te voeren.

ARTIKEL 8. BETALING

 1.  Facturen ter zake van door FOTB verrichtte werkzaamheden en/of door FOTB geleverde zaken dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Betalingen dienen tijdig, zonder enige opschorting of verrekening, te geschieden door overmaking op de bankrekening van FOTB, vermeld op de factuur.
 3. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van FOTB voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen jegens FOTB. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van FOTB onvoldoende geworden, dan is Opdrachtgever verplicht desgevraagd de reeds gestelde zekerheid aan te vullen of te vervangen.

ARTIKEL 9. GEVOLGEN VAN NIET-TIJDIGE BETALING

 1.  Indien Opdrachtgever enige aan FOTB verschuldigde betaling niet tijdig en/of volledig heeft voldaan, heeft FOTB het recht om haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of niet uit te voeren. Dit onverminderd het recht van FOTB op (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en voorts zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever nodig is. Opdrachtgever zal ter zake hiervan geen enkele aanspraak in welke vorm ook jegens FOTB hebben en de rechten van FOTB jegens de opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst worden hierdoor op geen enkele wijze beperkt. Met name blijft FOTB gerechtigd tot de in de Overeenkomst bepaalde vergoeding.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan FOTB (waaronder begrepen termijnbetalingen) tijdig en/of volledig te verrichten, is Opdrachtgever van rechtswege jegens FOTB in verzuim, zonder dat enige aanmaning of (nadere) ingebrekestelling is vereist.
 3. In geval Opdrachtgever jegens FOTB in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, worden alle door Opdrachtgever aan FOTB verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Opdrachtgever aan FOTB verschuldigd is, is Opdrachtgever zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de datum der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 5% per maand. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
 5. In geval van niet tijdige en/of niet volledige betaling van enig door Opdrachtgever aan FOTB verschuldigd bedrag komen alle daardoor aan FOTB veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van Opdrachtgever die deze op eerste verzoek van FOTB aan laatstgenoemde zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van FOTB bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,– exclusief btw. Dit onverminderd het recht van FOTB op volledige betaling van eventuele meer gemaakte (juridische) kosten ter incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever, waaronder de kosten van haar advocaat, gemachtigde, deurwaarder etc.

ARTIKEL 10. LOOPTIJD OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst tussen FOTB en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. FOTB kan eerst na een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn voor nakoming of een aansprakelijkstelling is opgenomen, in verzuim zijn.

ARTIKEL 11. OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Opzegging of ontbinding op welke grond dan ook van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. Onverminderd haar overige rechten, kan FOTB de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een redelijke termijn, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding in welke vorm ook. In dat geval is Opdrachtgever het overeengekomen honorarium naar rato van de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd, tenzij dat in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. Op verzoek van Opdrachtgever zal FOTB haar medewerking verlenen aan een overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, waarbij de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 3. In geval van annulering door Opdrachtgever van een Evenement is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij annulering tot zes maanden voor aanvang van het Evenement. Bij annulering daarna is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Eventuele besparingen die FOTB kan maken doordat kosten van derden niet verschuldigd zijn, zullen aan Opdrachtnemer ten goede komen na aftrek van een handling fee van 15%.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van FOTB op het concept, de naam, de vormgeving en de uitvoering van de Evenementen berusten uitsluitend bij FOTB en haar eventuele licentiegevers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig gebruik te maken van de rechten van FOTB zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FOTB. Iedere toestemming van FOTB aan Opdrachtgever of derden tot gebruik van (een deel van) de rechten van FOTB is altijd niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat niet het recht sub-licenties te verlenen. Alle rechten waarvoor geen uitdrukkelijk gebruiksrecht is verleend, worden door FOTB voorbehouden.
 2. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, garandeert Opdrachtgever dat het gebruik door FOTB en haar opdrachtnemers, ten behoeve van het Evenement, van de merken, handelsnamen, logo’s, teksten, afbeeldingen, producten en/of diensten van Opdrachtgever, of de door haar vertegenwoordigde derden, is toegestaan en geen inbreuk vormt op eventuele rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart FOTB van alle aanspraken van derden en zal FOTB ter zake volledig schadeloos stellen inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand.
 3. Opdrachtgever verleent FOTB een onbeperkt, kosteloos en niet-exclusief gebruiksrecht om de naam en het logo van Opdrachtgever en al het door of namens Opdrachtgever gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal met betrekking tot een Evenement openbaar te maken en te verveelvoudigen via de website van FOTB, social media kanalen en/of in het kader van (andere) promotionele uitingen via ten behoeve van FOTB. Indien Opdrachtgever dat wenst, zal FOTB zorg dragen voor een link van haar website naar de website van Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. PORTRETRECHT

 1. Indien FOTB schriftelijk heeft aangegeven dat het is toegestaan tijdens een Evenement te fotograferen en/of video-opnames te maken, laat dat onverlet dat de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnames en het openbaar maken en verveelvoudigen daarvan, inclusief het gebruik van de naam, het portret, de stem en andere kenmerkende elementen van de tijdens het Evenement aanwezige personen, volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever c.q. haar opdrachtnemer of opdrachtgever berust.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, staat het Opdrachtgever vrij redactionele, niet-commerciële mededelingen te doen, bijvoorbeeld via haar website, nieuwsbrief of social media, waarin aan het Evenement wordt gerefereerd en die als een redactioneel verslag van het Evenement kunnen worden beschouwd. Het is aan Opdrachtgever zelf ter beoordeling of zij voor dit gebruik toestemming van de eventueel geportretteerde(n) en/of geciteerde personen toestemming nodig heeft en Opdrachtgever vrijwaart FOTB van alle eventuele aanspraken ter zake en zij zal FOTB volledig schadeloos stellen inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand.
 3. Indien de toestemming die Opdrachtgever, al dan niet door bemiddeling van FOTB, heeft verkregen van een geportretteerde of geciteerde persoon voor het gebruik van diens portret, citaat, naam, prestatie of anderszins, om welke reden dan ook wordt ingetrokken of ongeldig wordt verklaard, zal FOTB daarvoor niet door Opdrachtgever aansprakelijk kunnen worden gehouden, tenzij die intrekking of ongeldigheid aan FOTB kan worden verweten en onverminderd het bepaalde in artikel 17 (beperking aansprakelijkheid).

ARTIKEL 14. TEKORTKOMINGEN FOTB

 1. Indien Opdrachtgever om welke reden ook van mening is dat FOTB (een onderdeel van) de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, dient zij zo spoedig mogelijk een schriftelijke ingebrekestelling aan FOTB te sturen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te omvatten, zodat FOTB in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming of uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk in gebreke heeft gesteld, komen alle eventuele aanspraken van Opdrachtgever te vervallen.
 3. Een tekortkoming (al dan niet toerekenbaar) van FOTB geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 15. OVERMACHT FOTB

 1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van FOTB wordt mede verstaan elke van de wil van FOTB onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van FOTB uit de Overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd of in redelijkheid voor FOTB als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt, waaronder mede begrepen stakingen, natuurrampen, storingen, pandemieën en daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen, tekortkomingen bij een toeleverancier of onderaannemer. In geval van overmacht heeft FOTB het recht de nakoming van haar verplichtingen gedurende een door haar te bepalen redelijke periode op te schorten en na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum en/of locatie voor het Evenement vast te stellen. Gedurende de periode dat FOTB haar verplichtingen wegens overmacht heeft opgeschort, blijft Opdrachtgever gehouden haar verplichtingen na te komen.
 2. Indien de situatie die overmacht voor FOTB oplevert langer duurt dan 30 dagen heeft FOTB het recht de Overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding in welke vorm ook.

ARTIKEL 16. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. FOTB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  a. Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  b. na het sluiten van de Overeenkomst aan FOTB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. FOTB is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FOTB mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst door FOTB wordt ontbonden, zijn haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FOTB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 4. FOTB behoudt zich steeds het recht voor nakoming en/of aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van FOTB jegens Opdrachtgever of derden is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van FOTB wordt uitbetaald verminderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen (volledige) uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 50% van het bedrag (exclusief btw) dat door FOTB aan Opdrachtgever in rekening is gebracht als honorarium voor de desbetreffende Overeenkomst.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, redelijke kosten
  • ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • gemaakt om de gebrekkige prestatie van FOTB aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan FOTB toegerekend kunnen worden;
  • gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. FOTB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De in artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid van FOTB geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FOTB of haar leidinggevenden.
 4. FOTB is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van zaken die door Opdrachtgever aan FOTB ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van een Evenement.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

 1. FOTB en Opdrachtgever, en hun beider opdrachtnemers en werknemers, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als door de andere partij is meegedeeld dat de door hem/haar verstrekte informatie vertrouwelijk moet worden behandeld of als dat uit de aard van de informatie redelijkerwijs kon worden afgeleid.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FOTB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en FOTB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel een door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FOTB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling in welke vorm dan ook en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 19. PRIVACY

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en andere betrokkenen aan een Evenement door FOTB is de van tijd tot tijd geldende Privacy Policy van FOTB van toepassing.
 2. Opdrachtgever zal bij de verwerking van persoonsgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, strikt naleven. Indien en voor zover FOTB optreedt als verwerker van persoonsgegevens die aan Opdrachtgever toebehoren, is Opdrachtgever jegens FOTB en derden verantwoordelijk voor de zorgvuldige naleving van alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van die persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart FOTB van alle aanspraken van derden die verband houden met de niet of gebrekkige naleving door Opdrachtgever of door haar ingeschakelde derden van de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Indien en voor zover FOTB persoonsgegevens aan Opdrachtgever ter beschikking stelt in het kader van de organisatie en uitvoering van een Evenement is Opdrachtgever verplicht haar wettelijke verplichtingen als verwerker van die gegevens strikt na te leven en onder meer op eerste verzoek van FOTB een verwerkersovereenkomst met FOTB te sluiten.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de Overeenkomsten en de rechtsverhouding tussen FOTB en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en FOTB zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van FOTB om een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechtbank voor te leggen.